Hændelser og bivirkninger


Registrering og rapportering

Bivirkningsregistrering og rapportering er en kritisk proces i kliniske forsøg, dels fordi det angår forsøgsdeltagernes sikkerhed og dels fordi det sikrer evidensgrundlaget til beskrivelse af lægemidlets sikkerhedsprofil.

Detaljeret bivirkningsregistrering er først og fremmest vigtigt i kliniske forsøg med lægemidler, der endnu ikke er markedsførte, og der derfor ikke findes tilstrækkelige data vedrørende lægemidlets sikkerhedsprofil. Kliniske forsøg med markedsførte lægemidler hvor der findes et robust evidensgrundlag bidrager derimod i mindre omfang med tilvejebringelse af nye bivirkningsdata.

I de tilfælde, hvor man igangsætter forsøg med markedsførte lægemidler, kan man efter grundig risikovurdering fravige kravet om indsamling/rapportering af alle hændelser og bivirkninger.

Forsøgsprotokollens afsnit om bivirkningshåndteringen skal være tilpasset forsøgets specifikke design og formål og det skal fremgå af protokollen, hvilke procedurer man ønsker at følge i forhold til registrering og rapportering, herunder begrundelse for hvad man ikke vil registrere og rapportere.

Læs mere i Lægemiddelstyrelsens vejledning "Risikotilpasset bivirkningsregistrering og rapportering i kliniske forsøg med lægemidler" under Forordning (EU) nr. 536/2014 - se link til vejledningen til højre.

Jf. lovgivningen skal Investigator rapportere alle SAE's til sponsor hurtigst muligt, og inden for 24 timer, medmindre protokollen beskriver andet. Dette for at sponsor rettidigt kan rapportere videre til myndighederne, hvis det vurderes, at det drejer sig om en uventet og alvorlig formodet bivirkning (SUSAR).
Sponsor skal sikre, at alle oplysninger om en SUSAR, som er dødelig eller livstruende, registreres og rapporteres hurtigst muligt og senest 7 dage efter, at sponsor har fået kendskab den. Senest 8 dage efter rapporteringen skal sponsor meddele myndighederne alle relevante oplysninger om sponsors og investigators opfølgning på rapporteringen. Alle andre SUSARs (som ikke er dødelige eller livstruende), skal rapporteres senest 15 dage efter, at sponsor har fået kendskab til disse.

Rapportering af SUSAR
Alle SUSARs skal indberettes direkte til den europæiske EudraVigilance-database. Dette gælder for alle igangværende og nye kliniske forsøg, og dermed ikke kun for kliniske forsøg der er ansøgt under forordningen. Non-kommercielle sponsorer skal ikke selv have adgang til database, da der vil være en central løsning i alle regioner. For rapportering af SUSARs i EudraVigilance databasen - se de regionale løsninger nedenfor.

Rapportering af SUSAR til VMK
I forsøg anmeldt under Direktivet skal SUSARs - foruden indberetning til EudraVigilance - også indsendes direkte til VMK. De sendes pr. mail med sikker post til kontakt@dvmk.dk.

Regionale løsninger
Region Syddanmark
I forsøg, hvor Odense Universitetshospital, Esbjerg og Grindsted Sygehus, Sygehus Sønderjylland, Sygehus Lillebælt eller Syddansk Universitet er sponsor, kan SUSAR-rapportering i EudraVigilance ske via GCP-enheden ved OUH, OPEN.
GCP-enheden skal kontaktes straks en SUSAR er erkendt; dels ved at sende en mail til GCP-enheden@rsyd.dk med ”SUSAR” i emnefelt, og dels ved at kontakte GCP-enheden OPENs funktionsleder telefonisk (21 72 70 75) på førstkommende hverdag.
GCP-enheden vil alle hverdage assistere sponsor under rapporteringen i EudraVigilance.
Sponsor skal under rapporteringen stå til rådighed for GCP-enheden med henblik på at give de nødvendige oplysninger og er ansvarlig for at foretage evt. opfølgning på rapporteringen.

GCP-enheden er ikke bekendt med proceduren for SUSAR-rapportering i øvrige organisationer i Region Syd.

Region Midtjylland
I forsøg:
- hvor sponsor-organisationen er Aarhus Universitet kan SUSAR rapporteringen ske via GCP-enheden. Tlf.nr 78 41 39 50
- hvor sponsor-organisationen er hospitaler i Region Midt kan SUSAR rapporteringen ske via GCP-enheden. Tlf.nr 78 41 39 50

Region Nordjylland
I tilfælde af en SUSAR skal sponsor straks kontakte GCP-enheden ved Aalborg Universitetshospital, der er registreret til at oprette og sende SUSAR/ICSR i EudraVigilance.
GCP-enheden vil alle hverdage assistere sponsor under rapporteringen i EudraVigilance.
Sponsor skal under rapporteringen stå til rådighed for GCP-enheden med henblik på at give de nødvendige oplysninger og er ansvarlig for at foretage evt. opfølgning på rapporteringen.
Sponsor skal straks sende en e-mail til gcp@rn.dk med SUSAR i emnefeltet
samt ringe på tlf. +45 21 53 13 49 førstkommende hverdag.

Region Hovedstaden
Der kommer en central løsning i Reg. H. Det er ikke sponsor, der skal have adgang til Eudravigilance-databasen for non-kommercielle forsøg.

Region Sjælland
Der kommer en central løsning i Reg. Sjælland. Det er ikke sponsor, der skal have adgang til Eudravigilance-databasen for non-kommercielle forsøg.

Årlig sikkerhedsrapport (ARS)
En gang årligt i hele forsøgsperioden skal sponsor udarbejde en liste over alle alvorlige formodede bivirkninger (SARs), som er indtruffet i forsøgsperioden Den årlige sikkerhedsrapport skal beskrive under hvilke risikotilpassede betingelser den er udformet, hvis relevant. Sponsor skal være opmærksom på, at enhver alvorlig bivirkning (SAR) og alvorlig uventet bivirkning (SUSAR), som er rapporteret af investigator, skal fremgå af ASR. Det skal desuden af protokollen fremgå om der indsendes én samlet sikkerhedsrapport for alle de forsøgslægemidler, der anvendes i dette kliniske forsøg jf. forordning (CTR) artikel 43 stk. 2. Deadline for ASR er 60 dage efter datoen for den første godkendelse hos lægemiddelmyndighederne. Der gøres opmærksom på, at for multinationale forsøg anmeldt under forordningen er det datoen for første godkendelse (i alle lande), der er gældende. (CTR Q & A (EU) NO 536/2014, 7.36)

Indsendelse af årlig sikkerhedsrapport efter direktivet
Liste og rapport skal indsendes til Den Videnskabsetiske Komité, Lægemiddelstyrelsen og til de lægemiddelmyndigheder og etiske komitéer (medmindre andet er angivet i national lov) i de medlemsstater, i hvis område forsøget gennemføres.

Indsendelse af årlig sikkerhedsrapport efter forordningen
Liste og rapport skal sammen med det referencedokument der er gældende ved rapporteringsperiodens start, uploades i CTIS.

Der gøres opmærksom på forordningens Artikel 43;

Sponsors årlige rapport til agenturet
1. For så vidt angår andre forsøgslægemidler end placebo indsender sponsor hvert år via databasen, der er omhandlet i artikel 40, stk. 1, en rapport om sikkerheden af hvert forsøgslægemiddel, der anvendes i et klinisk forsøg, som vedkommende er sponsor for, til agenturet.
2. Involverer et klinisk forsøg brugen af mere end ét forsøgslægemiddel, kan sponsor, hvis der er fastsat bestemmelse herom i forsøgsprotokollen, indsende én enkelt sikkerhedsrapport for alle de forsøgslægemidler, der anvendes i dette kliniske forsøg.


Rapportering ved forsøgets afslutning efter direktivet
Alle hændelser og bivirkninger rapporteres sammen med forsøgets resultater senest 1 år efter forsøgets afslutning i EudraCT Results. Hvis Videnskabsetisk Komité har udbedt sig resultater, kan linket til de offentliggjorte resultater i Clinicaltrialsregister.eu sendes til komiteen.

Rapportering ved forsøgets afslutning efter forordningen
Alle hændelser og bivirkninger rapporteres sammen med forsøgets resultater senest 1 år efter forsøgets afslutning i CTIS.

Se relevante vejledninger og skabeloner.