Statistisk analyseplan, SAP

De statistiske analyser skal være præspecificeret i protokollen. Det er et grundlæggende GCP-princip, at man skal præspecificere sine statistiske analyser og hypoteser uden kendskab til de data, som indsamles i forsøget. Se yderligere retningslinjer for statistiske analyser i ICH E9.

Det er ofte tilrådeligt også at lave en supplerende statistisk analyse plan, hvor analyserne mere detaljeret er beskrevet, og hvor man ikke er i tvivl om præcis, hvilke analyser der er planlagt. Den statistiske analyseplan (SAP) skal være final, inden afblindingen af data foretages, og en underskrevet, dateret, versionsstyret SAP skal, ligesom protokollen, gemmes i forsøgets Trial Master File (TMF). Det anbefales, at den/de, som udarbejder SAP’en, ikke har adgang til data, og i særdeleshed ikke adgang til afblindede data.

Før man starter med at udføre de dokumenterede præspecificerede statistiske analyser, skal man have en skrivebeskyttet og renset database med sine indsamlede kliniske data. En renset database får man ved at gennemgå en data review proces på blindede data, hvor man afklarer alle udstående data queries. Desuden skal man også, baseret på blindede data, tage alle beslutninger om, hvilke forsøgspersoner og data der skal indgå i de statistiske analyser samt hvordan man håndterer manglende data. Når alle data queries/beslutninger er afklaret/taget, kan man låse (skrivebeskytte) sin database og udføre et egentlig database lock (DBL). Først derefter kan man afblinde data. Det er meget vigtigt, at alle databeslutninger er dokumenteret og let kan fremskaffes, og at det klart fremgår, på hvilke tidspunkt/dato, og af hvem, disse beslutninger blev taget, og hvornår DBL foregik. Dokumentation for disse beslutninger og processer skal derfor fremgå af forsøgets TMF.

Først når man har den låste, rensede database, kan man køre sine statistiske programmer og generere output. Det er vigtigt, at der er en klar sporbarhed for ens statistiske analyser, så man for en hvilken som helst analyse kan dokumentere præcis, hvilke datasæt samt hvilket statistisk analyseprogram der blev brugt, hvilke output der blev genereret, og ikke mindst, hvornår analysen blev foretaget. Disse tre enheder, datasæt, program og output, skal gemmes og skrivebeskyttes.

Interim analyser skal ligeledes være præspecificerede (beskrevet i protokol og hvor relevant i statistisk analyseplan) og dokumenterede.

Hvis det er nødvendigt at ændre i sine præspecificerede statistiske analyser, er det vigtigt, at det fremgår tydeligt i dokumentationen samt af den afsluttende rapport og eventuelle publikationer, hvorfor analyserne er ændret undervejs, samt at det er post-hoc analyser.